Friday, 20 March 2009

HISTRIOGRAFI....PENULISAN SEJARAH MALAYSIA

PENGENALAN
Pensejarahan atau disebut dengan nama historiogrifi iaitu merujuk kepada hasil-hasil kajian dan penulisan oleh sejarawan.Menurut kamus dewan edisi ke empat,pensejarahan membawa maksud karya atau penulisan berkaitan dengan sejarah,sumber sejarah adalah dokumen atau rekod sama ada dalam bentuk bertulis mahupun bercetak.Manakala oxford English dictionary pula telah manyatakan sumber atau “source” brmaksud sebuah karya yang memberi maklumat atau bukti (yang tulen atau asli) berkenaan sesuatu fakta, kejadian atau siri hal-hal tersebut. Manakala menurut Mohd Yusof Ibrahim sumber sejarah boleh dimaksudkan sebagai kumpulan bahan rujukan untuk kegunaan penyelidikan dalam semua bidang ilmu. Catatan atau tulisan yang dihasilkan menjadi rujukan penting bagi generasi yang seterusnya untuk mengetahui peritiwa lampau dan juga sebagai saksi utama kepada sesuatu peristiwa yang telah berlaku.
Permulaan pensejarahan bermula apabila wujudnya sistem tulisan.Perkembangan pensejarahan Malaysia pada peringkat awal tidaklah begitu menggalakkan.Hal ini kerana pada zaman tersebut masyarakat di Malaysia tidak sedar akan kepentingan sejarah dan mereka juga tidak mempunyai ilmu yang berkaitan sejarah.Malah masyarakat pada zaman tersebut juga kebanyakkannya buta huruf.Pensejarahan Malaysia berkembang
dalam dua tahap perkembangan iaitu pesejarahan zaman feudalisme iaitu tradisi melayu lama dan pensejarahan moden iaitu penulisan sejarah yang dicatat oleh sejarawan british yang bersifat Euro-Centric.

PENSEJARAHAN ZAMAN FEUDAL DI MALAYSIA
Feudalisme ialah satu istilah yang dipinjam dari sejarah eropah.Istilah feudalisme sangat digemari pada kurun ke-10 selapas berlakunya revolusi perancis.Terdapat banyak takrif tentang maksud feudalisme,tetapi secara kasarnya terdapat dua maksud umum yang merangkumi segala ciri persamaan dan perbezaan. Takrif pertama menekankan bahawa feudalisme ialah satu bentuk organisasi politik dan social yang mempunyai kelas atau susun lapis tertentu iaitu mengikut susun lapis hierarki.Manakala mengikut takrif umum yang kedua, feudalisme membawa maksud satu system hubungan bertimbal balas yang yang berdasarkan ketaatsetiaan antara dua kumpulan manusia bebas. Di Malaysia zaman feudalisme dapat dilihat pada zaman perintahan raja atau sultan iaitu zaman sebelum campur tangan penjajah di Tanah Melayu khususnya kuasa british.
Perkembangan pensejarahan Malaysia pada zaman feudal adalah berdasarkan kesusasteraan iaitu melalui puisi,sajak,gurindam,syair,hikayat dan penulisan tentang urusan pentadbiran seperti undang-undang,perkembangan politik dan peranan para pemerintah.Perkembangan pensejarahan pada peringkat awal kebanyakkannya adalah ditulis berdasarkan cerita rakyat.Cerita rakyat merupakan salah satu cabang kesusasteraan melayu lama yang paling tua.Cerita rakyat disampaikan melalui peraturan(lisan)serta lahir dalam masyarakat melayu yang bercorak tradisinal yang masih tidak mengenal huruf serta tinggal di kawasan pedalaman.menurut Professor Mohd Taib Osman, sastera rakyat atau cerita rakyat mempunyai berbagai-bagai jenis,antaranya ialah cerita rakyat yang mengandungi unsur-unsur seperti mitos, legenda,lipur lara, ungapan, nyanyian rakyat dan teka-teki. Cerita rakyat yang di tulis semula boleh digunakan sebagai sumber sejarah masyarakat bawahan tetapi ia harus diberi kepercayaan yang terhad dengan batasan tertentu.
Penulisan sejarah pada zaman feudal adalah berdasarkan kesusasteraan yang mengandungi unsur mitos.Menurut Bascom.mitos sejenis prasa naratif yang bercorak tradisional yang dianggap oleh masyarakat bahawa ceritanya melalui pertuturan yang dianggap benar-benar berlaku pada masa lampau.Mitos diterima oleh masyarakat pada zaman tersebut dengan penuh keprcayaan dan keyakinan,malah hal ini diajarkan supaya
masyarakat mempercayainya tanpa mempersoalkan kebenarannya.Mitos dianggap suatu cerita yang suci dan lahir daripada kepercayaan agama yang mengisahkan tentang dewa
dewi,asal usul kejadian alam,manusia dan kematian.Contohnya penulisan tentang asul
usul raja yang dikatakan berasal dari keturunan yang mulia dan tinggi darjadnya.Mitos juga digunakan untuk menerangkan tentang asal usul satu adad ritual atau pantang larang.
Bagi pedapat sarjana-sarjana barat,mitos merupakan gambaran yang bercorak simbolik terhadap sesuatu fenomena alam. menurut Profesor Mohd Taib Osman pula,mitos sebagai satu genre tidak lagi wujud dalam sastera rakyat melayu.Hal ini disebabkan orang-orang melayu sudah meninggalkan kepercayaan atau agama yang dianuti pada zaman purba. Perkembangan pensejarahan zaman feudal tidaklah berfokuskan kepada penulisan sejarah,malah ianya lebih berfokus kepada kesusasteraan.
Selain memasukkan unsur-unsur mitos dalam penulisan sejarah pada zaman tersebut ,unsur-unsur lagenda juga dimasukkan di dalam penceritaan yang berkaitan sejarah.Lagenda dianggap benar,mereka menganggap cerita itu benar-benar berlaku. Lagenda merupakan cerita yang ditokok tambah jalan penceritaannya supaya cerita tersebut lebih menarik.Lagenda akan lari daripada realiti cerita asalnya.Contohnya ia akan menambah cerita untuk menaikkan nama sultan.
Pensejarahan Malaysia sebenarnya telah bermula pada zaman peradaban hindu di Alam Melayu lagi iaitu dengan menggunakan bahasa Jawa Kuno dalam penulisannya.Selepas kedatangan islam di Tanah Melayu, maka media tulisan telah diperkenalkan dengan menggunakan huruf-huruf Arab sebagai skrip penulisan dalam bahasa melayu. Sejak daripada itu kegiatan menulis mula berkembang dengan pesat, malah pada masa yang sama terdapat juga usaha-usaha yang dilakukan untuk menyalin semula karya-karya sastera melayu pengaruh hindu yang ditulis dalam bahasa jawa kedalam tulisan jawi..Ekoran daripada kedatangan islam ke tanah melayu juga telah menyebabkan pensejarahan Malaysia telah mengalami sedikit perubahan dengan memasukkan unsur yang berkaitan dengan agama islam.Contohnya penggunaan gelaran terhadap raja telah di tukar kepada sultan .Malah dalam penulisan hikayat-hikayat telah dimasukkan dengan nama-nama nabi dan kekuasaan Allah.Hal ini dapat dilihat dalam penulisan Hikayat Merong Mahawangsa dengan ungkapan :
Maka sabda nabi Allah Sulaiman,baik perbuat-lah oleh hamba barang kuasa engkau .
Selain itu,penulisan sejarah atau hikayat jaga telah dimasukkan dengan cerita-cerita
tentang raja yang memeluk islam.Hal ini dapat dibuktikan dengan membaca Hikayat Raja-raja Pasai yang tertulis:
Telah berapa lamanya raja kecil besar di atas kerajaan, maka baginda bermimpi pada suatu malam, berpandangan dengan keelokan Rasululluh sallallahu alaihi wasallam.Maka sabda rasulullah pada raja kecik besar,”ucap oleh mu kalaimah syahadat”.maka sembah raja kecil besar,”baiklah tuanku, yang mana sabda junjungan itu tiada hamba lalui.
Pensejarahan yang ditulis pada zaman feudal tidak mementingkan bidang
pengkajian.Penulis sejarah hanya menulis berdasarkan cerita tanpa menyalidik terlebih dahulu adakah peristiwa tersebut benar-benar berlaku ataupun rekaan untuk menyedapkan cerita semata-mata.Contohnya Hikayat Merong Mahawangsa,ia tidak dapat menemukan bukti sahih tentang penceritaannya.Hal ini dinyatakan oleh Winstendt yang menolak Hikayat Merong Mahawangsa sebagai sebuah penulisan sejarah dengan menyatakan:
Were it not for the colophon giving a list of kedah rulers…the Hikayat Merong Mahawangsa would never have been styled the “kedah annals”or accepted as serious history.(winstedt,1958:133)
Penulisan sejarah pada masa tersebut hanyalah menitik beratkan penceritaan sahaja dan tidak mempedulikan kebenarannya, jadi pensejarahan pada zaman tersebut tidak boleh dipercayai supenuhnya.
Penulis sejarah atau penulis hikayat-hikayat pada zaman feudalisme, menulis cerita berdasarkan kehendak raja atau pemerintah pada zamannya.Dengan adanya beberapa hasil penulisan dalam perbendaharaan kesusasteraan melayu tradisional dapatlah disimpulkan bahawa masyarakat melayu feudal mempunyai sutu konsep tertentu tentang sejarah.Penulisan sejarah yang ditulis atas perintah raja adalah bertujuan untuk menceritakan tentang asal-usulnya dan memberitahu orang yang terkemudian tentang rajanya. Hal ini dapat kita baca didalam Hikayat Merong Mahawangsa yang bertulis:
…maka fakir pun hidirlah menghadap baginda, penuh sesak di penghadapan itu membicarakan negeri dan mengkaji kitab.Setelah itu maka titah bagainda yang maha mulia,”bahawa hamba pinta perbuatkan hikayat pada tuan,peri peruturan segala raja-raja melayu dengan istiadatnya sekali, supaya boleh diketahui segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita ini, serta dikurniai dengan sejarahnya,”
Dalam penulisan tentang hikayat-hikayat tersebut, biasanya penulis akan mengagung-agungkan nama raja serta segala keturunannya.Contohnya penulisan Bustan`us-salatin adalah bertujuan untuk mengagung-agungkan Sultan Iskandar Thani. Dalam
pengarangan hikayat tentang raja, watak raja biasanya diletakkan sebagai watak yang baik.Malah jika raja itu kejam penulis tidak akan menulis tentang kekejaman raja tersebut secara terang-terangan,tetapi penulis akan menyindir raja tersebut mulalui penulisannya. Selain itu, terdapat banyak lagi hikayat-hikayat yanag dikarang untuk menaikkan nama raja dan para pembesar istana.
Perkembangan pensejarahan Malaysia pada zaman feudalisme juga banyak
menceritakan tentang pelaksanaan undang-undang dalam pentadbiran kerajaan tradisional dalam penulisannya.Undang-undang yang ditulis dalam naskah akan menggabungkan dengan perlambagaan negeri.Penulisan tersebut akan menyentuh kedudukan raja dan para pembesarnya yang jagu akan mengaitkan tentang undang-undang yang berkaitan dengan jenayah..Contohnya penemuan naskah undang-undang yang berjadul,undang-undang Minangkabau dari Perak. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa perkembangan pensejarahan juga telah berkembang ekoran daripada pencatatan undang-undang.
Ekoran daripada kepesatan aktiviti perdagangan dan dasar peluasan kuasa oleh kuasa-kuasa besar eropah di Tanah Melayu pada abad ke-15 masihi telah menyebabkan pensejarahan Malaysia sekali lagi mengalami perubahan.Kedatangan pedagang-pedangan
dan sarjana-sarjana barat ke Tanah Melayu telah banyak mengubah penulisan sejarah
Malaysia.Seperti yang kita ketahui orang-orang barat sememangnya suka menulis tentang sejarah.Mereka telah memgamalkan apa yang diamalkan semasa mereka di India iaitu meraka suka menyalin hasil penulisan karyawan tempatan.Kedatangan mereka telah menyababkan banyak sejarah melayu telah disalin kedalam bahasa inggeris, malah dalam penulisan tersebut mereka banyak munulis dan mengagung-agungkan kaum mereka yang dikatakan bertamadun tinggi dan bertanggungjawab untuk mentamadunkan orang-orang timur.Mereka juga terlalu memandang rendah terhadap orang melayu apabila menyatakan melayu itu malas. Walaubagaimanapun perkara tersebut telah menyebabkan orang-orang melayu mula sedar akan kepentinggan pensejarah.Hal ini telah sekali gus telah menyebabkan lahirnya penulis-penulis tempatan yang menulis sejarah Malaysia dengan lebih terperinci dan jelas.

PENUTUP
Justeru, melalui penerangan di atas tadi dapatlah disimpulkan bahawa pensejarahan Malaysia pada zaman feudal tidaklah berkembang secara bersendiri atau khusus,malah ianya berkembang dalam bidang kesusasteraan.Penulisan sejarah pada peringkat ini hanyalah berfokuskan kepada cerita rakyat semata-mata. Bidang pensejarahan Malaysia pada zaman feudalisme merupakan suatu perkara yang amat menarik untuk dibincangkan dan dikaji, hal ini menyebabkan terdapat pelbagai pihak cuba menghuraikan pensejarah mengikut pandangan mereka sendiri.Pentafsiran golongan ini tidak dapat disangkal walaupun terdapat percanggahan idea di antara mereka. Walaupun begitu, bidang pensejarahan amat penting kepada Negara kita.Jika tanpa sejarah , manusia secara keseluruhannya akan kehilangan arah, malah tidak mempunyai identiti diri, bangsa dan budaya yang sebenar.

BIBLIOGRAFI
Abu talib ahmad dan cheah boon kheng, isu-isu pensejarahan,pulau pinang, universiti sains Malaysia, 1995.

Arba`Yah Mohd Noor, Ilmu Sejarah Dan Pensejarahan, Kuala Lumpur ,Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2002.

Badriyah Haji Salleh Dan Liok Ee,Alam Pensejarahan Dan Pelbagai Perspektif, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1975.

Dr.Ismail Hamid, Perkembangan Kesusasteraan Melayu Lama, Kuala Lumpur,Perpustakaan Universiti Malaya, 2001.

Mohd Taib Osman, Tradisi Lisan Di Malaysia, Kuala Lumpur,KBBS,1975.

Mohd Taib Osman, Kesusasteraan Melayu Dengan Corak Masyarakat Dan Budaya :Tradisi Lisan Atau Sastera Rakyat Yang Bercorak Cerita,Kumpulan Esei Melayu Lama.

Mohd Yusof Ibrahim,Ilmu Sejarah :Falsafah, Pengertian Dan Kaedah , Kuala Lumpur , Dewan Bahasa Dan Putaka,2000.

Mohd. Yusuf Ibrahim, Ilmu Sejarah: Falsafah,Pengertian dan Kaedah, Kuala Lumpur,:Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

Muhammad Yusoff Hashim, Pensejarahan Melayu : Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka,1992.

R.Suntharalingam, Pengenalan Kepada Sejarah, Kuala Lumpur, Marican & Son (M) Sdn Bhd,1985.

Siti Salwa Haji Salleh, Karya Agong : Hikayat Merong Mahawangsa,Kuala Lumpur,Universiti Malaya, 1998.

Siti Hawa Selleh, Hikayat Merong Mahawangsa,Kuala Lumpur, Universiti Malaya,1991.

Wan Mohd Mahyiddin, Isu-isu Nasional, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978

0 comments: